Instalacje elektryczne

PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW

 • HOME »
 • PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW

Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązki związane z czasowym dokonywaniem przeglądów stanu technicznego. Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy:

 • Przegląd półroczny – co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada; półroczny przegląd techniczny budynku dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 mkw oraz obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 mkw
 • Przegląd roczny – co najmniej raz w roku; roczny przegląd techniczny budynku polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
 • Przegląd pięcioletni – obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia. Ponadto należy wykonać badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Każda przeprowadzona kontrola powinna być potwierdzona odpowiednim protokołem. Protokół powinien zawierać odpowiednie zalecenia pokontrolne, wskazywać niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe niezbędne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.
Zgodnie z art. 64 pkt. 1 „Prawa Budowlanego”: „Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku (…), książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
Książka może być sprawdzona przez następujące organy:

 • Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Inspektora Inspekcji Sanitarnej
 • Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy
 • Inspektora Ochrony Środowiska
 • Kontrolera Państwowej Straży Pożarnej
 • Kontrolera Urzędu Skarbowego
 • Ubezpieczyciela

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) § 6. 3. wpisów do książki obiektu budowlanego dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.
Proponujemy Państwu pomoc i współpracę, polegającą na przeprowadzaniu ww. przeglądów oraz założeniu Książki Obiektu Budowlanego.
Należy pamiętać, że tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami, posiadające odpowiednie doświadczenie są uprawnione do przeprowadzenia badania stanu technicznego obiektów.

KONTAKT

Elt-Pro
Tomasz Zdziarski
ul. Laskowska 45
05-430 Celestynów
k. Warszawy

dr inż. Tomasz Zdziarski
tel. kom.:
+48 533 289 731

e-mail:
biuro@elt-pro.pl

PAGETOP
Copyright © Elt-Pro All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.